Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky společnosti Techgal spol. s r.o.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO INTERNETOVÝ OBCHOD

http://obchod.techgal.cz

obchodní společnosti TECHGAL spol. s r. o., se sídlem Přerov I-Město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 75002, IČO 47669845, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5026

 

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obecné obchodní podmínky společnosti TECHGAL spol. s r. o. pro internetový obchod http://obchod.techgal.cz (dále jen "OP" či „obchodní podmínky“) upravují vztahy při dodávkách zboží /dále jen jako celek "předmět plnění", nebo jednotlivě "zboží"/ společnosti TECHGAL spol. s r. o., (dále jen "dodavatel") k jejím zákazníkům při nákupu v internetovém obchodě http://obchod.techgal.cz. Veškeré dodávky předmětu plnění ze strany dodavatele jsou prováděny za podmínek níže uvedených, pokud z každé jednotlivé smlouvy nevyplývá jinak. Pokud se obchodní a dodací podmínky zákazníka liší od těchto OP, použijí se, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne písemně jinak, tyto OP.

 

II.
AKCEPTACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1. Zákazník učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obecné obchodní podmínky společnosti TECHGAL spol. s r. o. pro internetový obchod http://obchod.techgal.cz. Obecné obchodní podmínky obsahují platná a závazná ustanovení, jimiž se dodavatel a zákazník budou řídit s ohledem na § 1751 občanského zákoníku.  Obecné obchodní podmínky jsou vyvěšeny v provozovně dodavatele, dále jsou k dispozici na internetu (http://obchod.techgal.cz), na požádání je zákazník obdrží poštou či e-mailem.

2.2. V případě jakéhokoli nesouladu mezi obsahem smlouvy a OP jsou rozhodující podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě.

 

III.
PŘEVODITELNOST PRÁV A ZÁVAZKŮ

3.1. Zákazník není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu dodavatele, převést svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto OP na třetí osoby. Dodavatel neposkytuje souhlas s postoupením jakékoli smlouvy.

3.2. Dodavatel je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto OP na třetí osobu. Zákazník výslovně souhlasí s postoupením jakékoli smlouvy s ním uzavřené. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části plnění třetí osobu, zákazníkovi však odpovídá ve stejném rozsahu jako by plnil sám.

 

IV.
UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1. Nejprve zákazník učiní závaznou objednávku plnění v internetovém obchodě dodavatele http://obchod.techgal.cz.  Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou dodavatelem považovány za správné.

4.2. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám.

4.3. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. V případě akceptace objednávky zašle dodavatel mailem zákazníkovi písemné potvrzení objednávky spolu s těmito obchodními podmínkami, resp. s odkazem na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, přičemž s těmito obchodními podmínkami je zákazník seznámen před odesláním objednávky v objednávkovém formuláři.

4.5. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele - prodávajícího vzniká mezi stranami závazný vztah v rozsahu objednaného a potvrzeného předmětu plnění za podmínek dohodnutých v těchto OP. Veškeré dodatky, výhrady, omezení či jiné změny, kterými zákazník chce doplňovat již potvrzenou objednávku, jsou považovány za novou objednávku, která musí být dodavatelem následně písemně akceptována, jinak smlouva nevznikne. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

4.6. Zákazník je povinen zajistit, aby za jeho osobu podepsala objednávku zboží u dodavatele pouze osoba oprávněná k uzavření smlouvy s dodavatelem, jinak dodavateli odpovídá za škodu.

4.7. Dodavatel si vyhrazuje právo uskutečňovat i částečné dodávky. Zákazník je povinen tyto částečné dodávky přijmout a uhradit za ně kupní cenu.

 

V.
ZMĚNA SMLOUVY

5.1. Po potvrzení objednávky ze strany dodavatele, tzn. po uzavření smlouvy, je zákazník oprávněn změnu smlouvy projednat s dodavatelem.

5.2. Dodavatel je oprávněn změnu smlouvy odmítnout, v tomto případě pak nadále trvá původní smlouva, pokud se nedohodne jinak.

 
VI.
JAKOST A PROVEDENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

6.1. Dodavatel, není-li dohodnuto jinak, dodává předmět plnění v jakosti a provedení odpovídající účelu, k němuž se předmět plnění obvykle používá.

 

VII.
CENA

7.1. Cena se řídí platným ceníkem dodavatele.

 

VIII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat zaplacení ceny nebo její zálohy za předmět plnění předem.

8.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může zákazník uhradit dodavateli následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;

- platba platební kartou předem - jednoduše, rychle a bezpečně zaplatíte díky platebnímu systému ComGate Payments, a.s.. Podrobnosti naleznete v sekci Způsoby platby;

- v hotovosti na provozovně dodavatele na adrese Přerov I-Město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 75002. Toto pouze v případě osobního převzetí zboží;

- bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 19-4217470247/0100 vedený u KB a.s. Přerov (dále jen „účet dodavatele“).

8.3. Nárok na náhradu škody způsobené prodlením se splněním peněžitého závazku ani nárok na úrok z prodlení není vyúčtováním a zaplacením smluvní pokuty dotčen.

8.4. Datum zdanitelného plnění se řídí datem plnění předmětu plnění, viz ustanovení bodu 9.3. OP.

8.5. Peněžitý závazek zákazníka je splněn dnem připsání dlužné částky na účet dodavatele.

8.6. Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění závazků vyplývajících mu ze smlouvy, pokud bude zákazník v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto OP, a to až do doby připsání dlužné částky na účet dodavatele. Dodavatel není v prodlení, je-li zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky.

8.7. Dodavatel je oprávněn z důvodu prodlení zákazníka se zaplacením ceny nebo její části požádat zákazníka o vydání předmětu plnění a předmět plnění od zákazníka odvést, přitom zákazník v této souvislosti je povinen dodavateli sdělit, kde se předmět plnění nachází, umožnit dodavateli vstup k němu a předmět plnění mu vydat.

8.8. Všechny slevy z ceny budou zákazníkovi poskytnuty pod podmínkou dodržení sjednaných termínů splatnosti. Pokud zákazník bude v prodlení s plněním libovolného peněžitého závazku, ztrácí první den prodlení nárok na všechny dosud poskytnuté slevy z ceny předmětu plnění.

8.9. Ocitne-li se zákazník v prodlení se svým dílčím platebním závazkem, stává se celý zbytek nezaplaceného závazku /ceny předmětu plnění/ okamžitě splatným.

8.10. Zákazník je povinen uhradit dodavateli všechny odůvodněné výdaje a náklady vynaložené a vzniklé v důsledku zákazníkova jednání nebo opomenutí, kvůli kterému nemohl dodavatel plnit své závazky dle smlouvy nebo těchto OP. Nárok na náhradu škody převyšující tyto výdaje zůstává nedotčen.

 

IX.
TERMÍN PLNĚNÍ

9.1. Určení termínu plnění je závislé na dostupnosti předmětu plnění a na provozních možnostech dodavatele.

9.2. Dodavatel je oprávněn bez jakéhokoli postihu ve výjimečných případech a po předchozím upozornění zákazníka termín plnění uvedený ve smlouvě a či dále upřesněný v potvrzení zakázky – objednávky prodloužit.

9.3. Pokud není dohodnuto jinak, je termín plnění splněn okamžikem předání a převzetí předmětu plnění přímo zákazníkem, nebo pokud ve smlouvě dohodne jinak, že termín plnění je splněn dnem, kdy byl předmět plnění předán prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka.

9.4. Je-li sjednán osobní odběr zákazníkem, je za splnění termínu plnění považováno též písemné sdělení dodavatele, že předmět plnění je připraven k předání. Nepřevzetí předmětu plnění zákazníkem nemá vliv na řádné splnění termínu plnění ze strany dodavatele.

 

X.
MÍSTO PLNĚNÍ

10.1. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, je místem plnění místo uvedené v označení zákazníka.

10.2. Náklady spojené s dodáním předmětu plnění platí zákazník, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.

 

XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

11.1. Způsob doručení zboží určuje dodavatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. S cenou dopravného v rámci České republiky je zákazník seznámen před odesláním závazné objednávky v objednávkovém formuláři.

11.2. Zákazník je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat množství a druh předmětu plnění.

11.3. Zjistí-li zákazník nesoulad s dodacím listem, přepravním listem, předávacím protokolem, náložným listem nebo jiným obdobným dokumentem (dále jen "dodacím listem"), popř. zjistí-li zjevné poškození obalu nebo samotného předmětu plnění, je povinen tuto skutečnost písemně uvést na dodacím listu a současně tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli nebo doručiteli zásilky.

11.4. Při zjištění rozdílu v množství, druhu nebo jakosti předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je zákazník povinen podat dodavateli písemnou reklamaci do 2 pracovních dnů od jeho převzetí. Na pozdější reklamace nemá dodavatel povinnost brát zřetel s tím, že pokud nebude dohodnuto písemně jinak, později uplatněná reklamace dodavatele nezavazuje.

11.5. Zákazník se zavazuje, že zajistí převzetí předmětu plnění dle pokynů dodavatele, pokud budou takové pokyny dodavatelem vydány, a že nezmění ani neodstraní žádné štítky, nápisy ani žádná jiná označení, která na předmětu plnění umístil dodavatel.

 

XII.
VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Až do okamžiku úplného zaplacení ceny včetně DPH je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele (tzv. výhrada vlastnictví dle § 2132 občanského zákoníku), a to i v případě, že bude začleněn do systému, který je majetkem zákazníka.

12.2. Zákazník není oprávněn k žádnému jinému nakládání s předmětem plnění, jehož cena není plně zaplacena, zejména ne k jeho zastavení apod. Dání zboží do zástavy nebo zajišťovací převedení vlastnictví ke zboží ve prospěch třetí osoby je bez souhlasu dodavatele vyloučeno.

12.3. Zákazník je povinen dodavateli neprodleně oznámit poškozování práv k předmětu plnění třetí osobou.

 

XIII.
ZÁRUKA ZA JAKOST PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

13.1. Dodavatel odpovídá za jakost předmětu plnění po dobu dvacetčtyři měsíců. Pokud se liší délka záruční lhůty poskytnutá výrobcem od délky záruční lhůty uvedené ve smlouvě, platí ujednání uvedené ve smlouvě. Pokud se liší délka záruční lhůty poskytnutá výrobcem od délky záruční lhůty uvedené v těchto OP a pokud nebude záruční doba upravena ve smlouvě, platí ujednání uvedené v těchto OP.

13.2. Záruční lhůta počne běžet dnem převzetí předmětu plnění zákazníkem.

13.3. Dodavatel v rámci poskytnuté záruky ručí výhradně za odstranění vady, která činí předmět plnění neupotřebitelným nebo jeho použitelnost je v důsledku výskytu vady velmi značně omezená a která vznikla v důsledku vady použitého materiálu nebo chybou výroby.

13.4. Výše uvedená záruka se nevztahuje:

a) na předmět plnění, který byl po jeho převzetí zákazníkem zpracován, upraven nebo neoddělitelně spojen s jinou věcí,

b) na vady vzniklé v důsledku tzv. vnější příčiny nebo vzniklé opravou provedenou jinou osobou, než dodavatelem,

c) na vady vzniklé v souvislosti s jeho užitím v rozporu s dodanou dokumentací, běžnými zvyklostmi užívání, a na vady vzniklé umístěním předmětu plnění v nevyhovujících podmínkách,

d) na vady vzniklé nesprávnou údržbou, nadměrnou zátěží a přetížením, neodbornou opravou, neodborným zásahem, přirozeným opotřebením, nevhodným nebo nedbalým zacházením, působením elektrických, chemických nebo jiných mechanických vlivů, nebo vzniklých v důsledku jiného vlivu, který není dodavatelem ovlivnitelný.

13.5. Zákazník má z titulu neodstranění vady nebo z titulu nepřiměřeného prodlení s odstraněním vady nebo dodáním náhradního dílu právo na slevu z kupní ceny, resp. z ceny díla. Přitom o nepřiměřené prodlení se jedná pouze v případě, pokud oprava nebyla provedena ani po upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty nebo se definitivně minula účinkem.

 

XIV.
REKLAMACE

14.1. Projev vady předmětu plnění je zákazník povinen dodavateli nahlásit neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po jeho zjištění.

14.2. Zákazník je povinen učinit hlášení projevu vady telefonicky nebo v elektronické podobě na emailovou adresu dodavatele, a neodkladně, nejpozději však do pěti pracovních dnů ho potvrdit doporučeným dopisem (balíkem), a současně přiložit reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím. Náklady na dopravu zboží k reklamaci nese zákazník.

14.3. Zákazník je oprávněn reklamovat i osobně, a to v sídle dodavatele.

14.4. Oznámení projevu vady jiným způsobem, než je uvedeno v bodě 14.2. OP, není považováno za reklamaci, a proto se na ně nevztahují ustanovení uvedené v článku 13. OP.

14.5. Při hlášení projevu vady je zákazník povinen uvést:

a) řádné označení zákazníka,

b) jméno pracovníka zákazníka, který nahlašuje vadu a který je současně oprávněn vadu nahlásit, a telefonický kontakt na něj,

c) v písemném potvrzení datum a hodinu nahlášení vady,

d) identifikaci předmětu plnění, na kterém se vada vyskytuje, a to včetně účetního dokladu nebo jiného obdobného dokumentu,

e) popis vady a okolností, za kterých se vada projevuje.

14.6. Zjistí-li dodavatel, že se nejedná o vadu, na kterou se vztahuje smluvní záruka, nese zákazník veškeré výlohy a náklady spojené s reklamací vady ze svého.

14.7. Dodavatel je povinen zákazníkovi - spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

14.8. Zákazník, který není spotřebitelem, je povinen poskytnout dodavateli, potřebný čas pro provedení opravy /odstranění/ vady.

14.9. Zákazník má právo na opravu věci, výměnu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, a v poslední řadě i na právo odstoupit od smlouvy, to vše v souladu s dikcí občanského zákoníku.

14.10. Zákazník, který není spotřebitelem, má z titulu neodstranění vady nebo z titulu nepřiměřeného prodlení s odstraněním vady nebo dodáním náhradního dílu právo na slevu z kupní ceny, resp. z ceny díla. Přitom o nepřiměřené prodlení se jedná pouze v případě, pokud oprava nebyla provedena ani po upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty nebo se definitivně minula účinkem.

14.11. Zákazník – spotřebitel má právo na úhradu nutných a účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění. Zákazník – spotřebitel má právo na úhradu nutných a účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s odstoupením od smlouvy z důvodu vady předmětu koupě.


XV.
UTAJENÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Dodavatel a zákazník se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získají v průběhu činnosti prováděné na základě smlouvy nebo její realizací, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se druhé smluvní strany, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti jsou povinni zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu smlouvy.

15.2. Dodavatel a zákazník se zavazují s těmito informacemi zacházet dle § 1730 občanského zákoníku. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení platnosti smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o vzájemných jednáních nemusí vést záznamy.

15.3. Smluvní strany jsou povinny dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích týkajících se důležitých podmínek smlouvy a o důvěrných informacích získaných v průběhu jednání i při realizaci smlouvy. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen v případech stanovených zákonem nebo po oboustranné dohodě.

15.4. Dodavatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě jednotlivých smluv, nebo ad hoc pro účely plnění jeho právních povinností, zákazníkem, který je fyzickou osobou, poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace pro zákazníky související se zpracováním osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu s názvem INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ – ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ FYZICKÝCH OSOB dostupném na webových stránkách dodavatele.

15.5. Dodavatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 
XVI.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST A TRVÁNÍ SMLOUVY

16.1. Přechod nebezpečí škody na předmětu plnění se řídí ustanovením občanského zákoníku.

16.2. Zákazník stvrzuje podpisem na dodacím listě, že předmět plnění - zboží není viditelně poškozen a že si jej řádně prohlédl v souladu s platnými právními předpisy.

16.3. Odpovědnost dodavatele či zákazníka za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:

a) v důsledku vyšší moci; pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci,

b) v důsledku zásahu úředních míst země výrobce předmětu plnění, který znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

16.4. Za vyšší moc strany považují stávku, nepokoje, požár, záplavy, extrémní klimatické podmínky, přírodní katastrofu, teroristický čin, epidemie. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění plnění od subdodavatelů.

16.5. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, toto neplatí pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli.


XVII.
VÝLUČNÁ ÚPRAVA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

17.1. Veškerá práva a závazky dodavatele a zákazníka ve věci předmětu plnění jsou upraveny výhradně smlouvou a těmito OP ve znění všech platných dodatků a příloh. Všechny dohody nebo prohlášení, ať písemná nebo ústní, související s předmětem plnění a učiněná před účinností smlouvy či OP jsou neplatná, nikoho nezavazují a nikdo nemůže na jejich základě vznášet jakékoli nároky.

 

XVIII.
DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

18.1. Veškeré oznámení a komunikace související se smlouvou a těmito OP (dále jen "oznámení") musí být písemná a musí být předána osobně nebo zaslána poštou s předplaceným poštovným nebo elektronickou poštou, a to do sídla dodavatele nebo zákazníka nebo na jinou v budoucnu smluvními stranami výslovně sjednanou adresu.

18.2. Veškerá oznámení zaslaná prostřednictvím  pošty se považují za doručená a přijatá buď v okamžiku skutečného doručení nebo třetím dnem po jejich podání k přepravě, a to podle toho, ke které skutečnosti dojde dříve.

18.3. Oznámení zaslaná elektronickou poštou se považují za doručená v okamžiku obdržení příslušného potvrzení o provedeném přenosu.

18.4. Adresa dodavatele pro doručování veškerých písemností dle těchto obchodních podmínek: Přerov I-Město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 75002.

 

IXX.
UKONČENÍ SMLOUVY

19.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou dodavatele a zákazníka nebo odstoupením od smlouvy s okamžitým účinkem, který nastane doručením projevu vůle druhé straně, z těchto důvodů:

a) na straně zákazníka

- bude v prodlení s plněním peněžitého závazku déle než 30 dnů od data splatnosti,
- vstoupí do likvidace anebo na něj bude podán, či podá sám na sebe insolvenční návrh dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- jiným způsobem poruší OP.

b) na straně dodavatele

- po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení bodu 9.1. těchto OP nedodá předmět plnění ani následně po písemném upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty zákazníkem.

19.2. V souladu s § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

19.3. Dodavatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný internetových stránkách internetového obchodu http://obchod.techgal.cz.

19.4. Odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaslat dodavateli na adresu Přerov I-Město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 75002, případně na adresu elektronické pošty dodavatele info@techgal.cz.

19.5. V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží vráceno nepoškozené a s veškerým případným příslušenstvím. Zboží musí být vráceno dodavateli bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději pak do čtrnácti (14) dnů na adresu Přerov I-Město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 75002.

19.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí dodavatel plnění poskytnuté zákazníkem (kupní cenu) zákazníkovi do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým zákazník poskytnul plnění dodavateli. Dodavatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá. Na kupní cenu, která má být zákazníkovi vrácena, může dodavatel započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

19.7. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené zákazníkem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno vzniká dodavateli vůči zákazníkovi nárok na náhradu újmy jí tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé újmy je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

19.8. Zákazník, spotřebitel, není odstoupit oprávněn od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

19.9. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

 

XX.
ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

20.1. Smlouva a tyto OP, jakož i vztahy dodavatele a zákazníka výslovně ve smlouvě nebo v těchto OP neupravené se řídí českým právním řádem, konkrétně se řídí občanským zákoníkem České republiky a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky s vyloučením Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přičemž kolizní normy se neužijí.

20.2. Dodavatel a zákazník se zavazují řešit případné spory smírnou cestou. Pro případ, že nedojde ke vzájemné dohodě smluvních stran, se účastníci výslovně dohodli na změně místní příslušnosti soudu prvního stupně (prorogace) tak, že všechny spory, vyplývající z těchto OP či jednotlivých smluv, nebo v souvislosti s ní vzniklé, se budou v souladu s § 89a občanského soudního řádu řešit u věcně příslušného soudu prvního stupně dle sídla dodavatele tj. u Okresního soudu v Přerově. Sjednaná místní příslušnost soudu se nevztahuje na zákazníky, kteří jsou spotřebitelé.


XXI.
VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ

21.1. Stane-li se jakékoli ustanovení smlouvy nebo těchto OP neplatné nebo neúčinné nebo některé ustanovení chybí, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, zůstává tím platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto OP nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamyšlenému účelu OP nebo není-li takového ustanovení práv. předpisu – způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě, uzavřou dodatek ke smlouvě, obsahující nové ustanovení, které bude svým obsahem a smyslem nejbližší ustanovení, které se stalo neplatným nebo neúčinným.

 

XXII.
PLATNOST OBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

22.1. Tyto OP jsou platné a účinné dnem 25. 5. 2018 Zákazník souhlasí s tím, že uzavřením jakékoli smlouvy s dodavatelem souhlasí s možností OP v celém rozsahu v budoucnu měnit dle § 1752 občanského zákoníku. Případná změna OP bude zákazníkovi oznámena na adresu, ze které přijde jeho objednávka (v případě mailové objednávky), či na adresu, která bude uvedena v písemné smlouvě. Toto oznámení zakládá právo výpovědi zákazníka s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla zákazníkovi oznámena změna OP.

22.2. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření smlouvy zákazníci přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

XXIII.
DOZOR

23.1. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha.

23.2. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

23.3. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost dodavatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2.

 

 

V Přerově dne 25. 5. 2018

 

 

TECHGAL spol. s r. o.

zastoupena jednatelem společnosti

Ing. Františkem Příkopou

 

 

 

 

 

 

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO INTERNETOVÝ OBCHOD

http://obchod.techgal.cz

obchodní společnosti TECHGAL spol. s r. o., se sídlem Přerov I-Město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 75002, IČO 47669845, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5026

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.Obecné obchodní podmínky společnosti TECHGAL spol. s r. o. pro internetový obchod http://obchod.techgal.cz (dále jen "OP" či „obchodní podmínky“) upravují vztahy při dodávkách zboží /dále jen jako celek "předmět plnění", nebo jednotlivě "zboží"/ společnosti TECHGAL spol. s r. o., (dále jen "dodavatel") k jejím zákazníkům při nákupu v internetovém obchodě http://obchod.techgal.cz. Veškeré dodávky předmětu plnění ze strany dodavatele jsou prováděny za podmínek níže uvedených, pokud z každé jednotlivé smlouvy nevyplývá jinak. Pokud se obchodní a dodací podmínky zákazníka liší od těchto OP, použijí se, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne písemně jinak, tyto OP.

II.

AKCEPTACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1.Zákazník učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obecné obchodní podmínky společnosti TECHGAL spol. s r. o. pro internetový obchod http://obchod.techgal.cz. Obecné obchodní podmínky obsahují platná a závazná ustanovení, jimiž se dodavatel a zákazník budou řídit s ohledem na § 1751 občanského zákoníku.Obecné obchodní podmínky jsou vyvěšeny v provozovně dodavatele, dále jsou k dispozici na internetu (http://obchod.techgal.cz), na požádání je zákazník obdrží poštou či e-mailem.

2.2.V případě jakéhokoli nesouladu mezi obsahem smlouvy a OP jsou rozhodující podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě.

III.

PŘEVODITELNOST PRÁV A ZÁVAZKŮ

3.1.Zákazník není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu dodavatele, převést svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto OP na třetí osoby. Dodavatel neposkytuje souhlas s postoupením jakékoli smlouvy.

3.2.Dodavatel je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto OP na třetí osobu. Zákazník výslovně souhlasí s postoupením jakékoli smlouvy s ním uzavřené. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části plnění třetí osobu, zákazníkovi však odpovídá ve stejném rozsahu jako by plnil sám.

IV.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1.Nejprve zákazník učiní závaznou objednávku plnění v internetovém obchodě dodavatele http://obchod.techgal.cz.Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou dodavatelem považovány za správné.

4.2.Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám.

4.3.Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4.V případě akceptace objednávky zašle dodavatel mailem zákazníkovi písemné potvrzení objednávky spolu s těmito obchodními podmínkami, resp. s odkazem na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, přičemž s těmito obchodními podmínkami je zákazník seznámen před odesláním objednávky v objednávkovém formuláři.

4.5.Potvrzením objednávky ze strany dodavatele - prodávajícího vzniká mezi stranami závazný vztah v rozsahu objednaného a potvrzeného předmětu plnění za podmínek dohodnutých v těchto OP. Veškeré dodatky, výhrady, omezení či jiné změny, kterými zákazník chce doplňovat již potvrzenou objednávku, jsou považovány za novou objednávku, která musí být dodavatelem následně písemně akceptována, jinak smlouva nevznikne. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

4.6.Zákazník je povinen zajistit, aby za jeho osobu podepsala objednávku zboží u dodavatele pouze osoba oprávněná k uzavření smlouvy s dodavatelem, jinak dodavateli odpovídá za škodu.

4.7.Dodavatel si vyhrazuje právo uskutečňovat i částečné dodávky. Zákazník je povinen tyto částečné dodávky přijmout a uhradit za ně kupní cenu.

V.

ZMĚNA SMLOUVY

5.1.Po potvrzení objednávky ze strany dodavatele, tzn. po uzavření smlouvy, je zákazník oprávněn změnu smlouvy projednat s dodavatelem.

5.2.Dodavatel je oprávněn změnu smlouvy odmítnout, v tomto případě pak nadále trvá původní smlouva, pokud se nedohodne jinak.


VI.

JAKOST A PROVEDENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

6.1.Dodavatel, není-li dohodnuto jinak, dodává předmět plnění v jakosti a provedení odpovídající účelu, k němuž se předmět plnění obvykle používá.

VII.

CENA

7.1.Cena se řídí platným ceníkem dodavatele.

VIII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1.Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat zaplacení ceny nebo její zálohy za předmět plnění předem.

8.2.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může zákazník uhradit dodavateli následujícími způsoby:

-v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;

-bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 19-4217470247/0100 vedený u KB a.s. Přerov ( dále jen „účet dodavatele“);

-v hotovosti na provozovně dodavatele na adrese Přerov I-Město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 75002. Toto pouze v případě osobního převzetí zboží.

8.3.Nárok na náhradu škody způsobené prodlením se splněním peněžitého závazku ani nárok na úrok z prodlení není vyúčtováním a zaplacením smluvní pokuty dotčen.

8.4.Datum zdanitelného plnění se řídí datem plnění předmětu plnění, viz ustanovení bodu 9.3. OP.

8.5.Peněžitý závazek zákazníka je splněn dnem připsání dlužné částky na účet dodavatele.

8.6.Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění závazků vyplývajících mu ze smlouvy, pokud bude zákazník v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto OP, a to až do doby připsání dlužné částky na účet dodavatele. Dodavatel není v prodlení, je-li zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky.

8.7.Dodavatel je oprávněn z důvodu prodlení zákazníka se zaplacením ceny nebo její části požádat zákazníka o vydání předmětu plnění a předmět plnění od zákazníka odvést, přitom zákazník v této souvislosti je povinen dodavateli sdělit, kde se předmět plnění nachází, umožnit dodavateli vstup k němu a předmět plnění mu vydat.

8.8.Všechny slevy z ceny budou zákazníkovi poskytnuty pod podmínkou dodržení sjednaných termínů splatnosti. Pokud zákazník bude v prodlení s plněním libovolného peněžitého závazku, ztrácí první den prodlení nárok na všechny dosud poskytnuté slevy z ceny předmětu plnění.

8.9.Ocitne-li se zákazník v prodlení se svým dílčím platebním závazkem, stává se celý zbytek nezaplaceného závazku /ceny předmětu plnění/ okamžitě splatným.

8.10.Zákazník je povinen uhradit dodavateli všechny odůvodněné výdaje a náklady vynaložené a vzniklé v důsledku zákazníkova jednání nebo opomenutí, kvůli kterému nemohl dodavatel plnit své závazky dle smlouvy nebo těchto OP. Nárok na náhradu škody převyšující tyto výdaje zůstává nedotčen.

IX.

TERMÍN PLNĚNÍ

9.1.Určení termínu plnění je závislé na dostupnosti předmětu plnění a na provozních možnostech dodavatele.

9.2.Dodavatel je oprávněn bez jakéhokoli postihu ve výjimečných případech a po předchozím upozornění zákazníka termín plnění uvedený ve smlouvě a či dále upřesněný v potvrzení zakázky – objednávky prodloužit.

9.3.Pokud není dohodnuto jinak, je termín plnění splněn okamžikem předání a převzetí předmětu plnění přímo zákazníkem, nebo pokud ve smlouvě dohodne jinak, že termín plnění je splněn dnem, kdy byl předmět plnění předán prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka.

9.4.Je-li sjednán osobní odběr zákazníkem, je za splnění termínu plnění považováno též písemné sdělení dodavatele, že předmět plnění je připraven k předání. Nepřevzetí předmětu plnění zákazníkem nemá vliv na řádné splnění termínu plnění ze strany dodavatele.

X.

MÍSTO PLNĚNÍ

10.1.Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, je místem plnění místo uvedené v označení zákazníka.

10.2.Náklady spojené s dodáním předmětu plnění platí zákazník, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

11.1.Způsob doručení zboží určuje dodavatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. S cenou dopravného v rámci České republiky je zákazník seznámen před odesláním závazné objednávky v objednávkovém formuláři.

11.2.Zákazník je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat množství a druh předmětu plnění.

11.3.Zjistí-li zákazník nesoulad s dodacím listem, přepravním listem, předávacím protokolem, náložným listem nebo jiným obdobným dokumentem (dále jen "dodacím listem"), popř. zjistí-li zjevné poškození obalu nebo samotného předmětu plnění, je povinen tuto skutečnost písemně uvést na dodacím listu a současně tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli nebo doručiteli zásilky.

11.4.Při zjištění rozdílu v množství, druhu nebo jakosti předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je zákazník povinen podat dodavateli písemnou reklamaci do 2 pracovních dnů od jeho převzetí. Na pozdější reklamace nemá dodavatel povinnost brát zřetel s tím, že pokud nebude dohodnuto písemně jinak, později uplatněná reklamace dodavatele nezavazuje.

11.5.Zákazník se zavazuje, že zajistí převzetí předmětu plnění dle pokynů dodavatele, pokud budou takové pokyny dodavatelem vydány, a že nezmění ani neodstraní žádné štítky, nápisy ani žádná jiná označení, která na předmětu plnění umístil dodavatel.

XII.

VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1.Až do okamžiku úplného zaplacení ceny včetně DPH je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele (tzv. výhrada vlastnictví dle § 2132 občanského zákoníku), a to i v případě, že bude začleněn do systému, který je majetkem zákazníka.

12.2.Zákazník není oprávněn k žádnému jinému nakládání s předmětem plnění, jehož cena není plně zaplacena, zejména ne k jeho zastavení apod. Dání zboží do zástavy nebo zajišťovací převedení vlastnictví ke zboží ve prospěch třetí osoby je bez souhlasu dodavatele vyloučeno.

12.3.Zákazník je povinen dodavateli neprodleně oznámit poškozování práv k předmětu plnění třetí osobou.

XIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

13.1.Dodavatel odpovídá za jakost předmětu plnění po dobu dvacet čtyři měsíců. Pokud se liší délka záruční lhůty poskytnutá výrobcem od délky záruční lhůty uvedené ve smlouvě, platí ujednání uvedené ve smlouvě. Pokud se liší délka záruční lhůty poskytnutá výrobcem od délky záruční lhůty uvedené v těchto OP a pokud nebude záruční doba upravena ve smlouvě, platí ujednání uvedené v těchto OP.

13.2.Záruční lhůta počne běžet dnem převzetí předmětu plnění zákazníkem.

13.3.Dodavatel v rámci poskytnuté záruky ručí výhradně za odstranění vady, která činí předmět plnění neupotřebitelným nebo jeho použitelnost je v důsledku výskytu vady velmi značně omezená a která vznikla v důsledku vady použitého materiálu nebo chybou výroby.

13.4.Výše uvedená záruka se nevztahuje:

a)na předmět plnění, který byl po jeho převzetí zákazníkem zpracován, upraven nebo neoddělitelně spojen s jinou věcí,

b)na vady vzniklé v důsledku tzv. vnější příčiny nebo vzniklé opravou provedenou jinou osobou, než dodavatelem,

c)na vady vzniklé v souvislosti s jeho užitím v rozporu s dodanou dokumentací, běžnými zvyklostmi užívání, a na vady vzniklé umístěním předmětu plnění v nevyhovujících podmínkách,

d)na vady vzniklé nesprávnou údržbou, nadměrnou zátěží a přetížením, neodbornou opravou, neodborným zásahem, přirozeným opotřebením, nevhodným nebo nedbalým zacházením, působením elektrických, chemických nebo jiných mechanických vlivů, nebo vzniklých v důsledku jiného vlivu, který není dodavatelem ovlivnitelný.

13.5.Zákazník má z titulu neodstranění vady nebo z titulu nepřiměřeného prodlení s odstraněním vady nebo dodáním náhradního dílu právo na slevu z kupní ceny, resp. z ceny díla. Přitom o nepřiměřené prodlení se jedná pouze v případě, pokud oprava nebyla provedena ani po upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty nebo se definitivně minula účinkem.

XIV.

REKLAMACE

14.1.Projev vady předmětu plnění je zákazník povinen dodavateli nahlásit neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po jeho zjištění.

14.2.Zákazník je povinen učinit hlášení projevu vady telefonicky nebo v elektronické podobě na emailovou adresu dodavatele, a neodkladně, nejpozději však do pěti pracovních dnů ho potvrdit doporučeným dopisem (balíkem), a současně přiložit reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím. Náklady na dopravu zboží k reklamaci nese zákazník.

14.3.Zákazník je oprávněn reklamovat i osobně, a to v sídle dodavatele.

14.4.Oznámení projevu vady jiným způsobem, než je uvedeno v bodě 14.2. OP, není považováno za reklamaci, a proto se na ně nevztahují ustanovení uvedené v článku 13. OP.

14.5.Při hlášení projevu vady je zákazník povinen uvést:

a)řádné označení zákazníka,

b)jméno pracovníka zákazníka, který nahlašuje vadu a který je současně oprávněn vadu nahlásit, a telefonický kontakt na něj,

c)v písemném potvrzení datum a hodinu nahlášení vady,

d)identifikaci předmětu plnění, na kterém se vada vyskytuje, a to včetně účetního dokladu nebo jiného obdobného dokumentu,

e)popis vady a okolností, za kterých se vada projevuje.

14.6.Zjistí-li dodavatel, že se nejedná o vadu, na kterou se vztahuje smluvní záruka, nese zákazník veškeré výlohy a náklady spojené s reklamací vady ze svého.

14.7.Dodavatel je povinen zákazníkovi - spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

14.8.Zákazník, který není spotřebitelem, je povinen poskytnout dodavateli, potřebný čas pro provedení opravy /odstranění/ vady.

14.9.Zákazník má právo na opravu věci, výměnu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, a v poslední řadě i na právo odstoupit od smlouvy, to vše v souladu s dikcí občanského zákoníku.

14.10.Zákazník, který není spotřebitelem, má z titulu neodstranění vady nebo z titulu nepřiměřeného prodlení s odstraněním vady nebo dodáním náhradního dílu právo na slevu z kupní ceny, resp. z ceny díla. Přitom o nepřiměřené prodlení se jedná pouze v případě, pokud oprava nebyla provedena ani po upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty nebo se definitivně minula účinkem.

14.11.Zákazník – spotřebitel má právo na úhradu nutných a účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění. Zákazník – spotřebitel má právo na úhradu nutných a účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s odstoupením od smlouvy z důvodu vady předmětu koupě.


XV.

UTAJENÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1.Dodavatel a zákazník se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získají v průběhu činnosti prováděné na základě smlouvy nebo její realizací, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se druhé smluvní strany, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti jsou povinni zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu smlouvy.

15.2.Dodavatel a zákazník se zavazují s těmito informacemi zacházet dle § 1730 občanského zákoníku. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení platnosti smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o vzájemných jednáních nemusí vést záznamy.

15.3.Smluvní strany jsou povinny dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích týkajících se důležitých podmínek smlouvy a o důvěrných informacích získaných v průběhu jednání i při realizaci smlouvy. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen v případech stanovených zákonem nebo po oboustranné dohodě

15.4.Dodavatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě jednotlivých smluv, nebo ad hoc pro účely plnění jeho právních povinností, zákazníkem, který je fyzickou osobou, poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace pro zákazníky související se zpracováním osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu s názvem INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ – ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ FYZICKÝCH OSOB dostupném na webových stránkách dodavatele.

15.5.Dodavatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

XVI.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST A TRVÁNÍ SMLOUVY

16.1.Přechod nebezpečí škody na předmětu plnění se řídí ustanovením občanského zákoníku.

16.2.Zákazník stvrzuje podpisem na dodacím listě, že předmět plnění - zboží není viditelně poškozen a že si jej řádně prohlédl v souladu s platnými právními předpisy.

16.3.Odpovědnost dodavatele či zákazníka za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:

a)v důsledku vyšší moci; pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci,

b)v důsledku zásahu úředních míst země výrobce předmětu plnění, který znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

16.4.Za vyšší moc strany považují stávku, nepokoje, požár, záplavy, extrémní klimatické podmínky, přírodní katastrofu, teroristický čin, epidemie. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění plnění od subdodavatelů.

16.5.Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, toto neplatí pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli.


XVII.

VÝLUČNÁ ÚPRAVA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

17.1.Veškerá práva a závazky dodavatele a zákazníka ve věci předmětu plnění jsou upraveny výhradně smlouvou a těmito OP ve znění všech platných dodatků a příloh. Všechny dohody nebo prohlášení, ať písemná nebo ústní, související s předmětem plnění a učiněná před účinností smlouvy či OP jsou neplatná, nikoho nezavazují a nikdo nemůže na jejich základě vznášet jakékoli nároky.

XVIII.

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

18.1.Veškeré oznámení a komunikace související se smlouvou a těmito OP (dále jen "oznámení") musí být písemná a musí být předána osobně nebo zaslána poštou s předplaceným poštovným nebo elektronickou poštou, a to do sídla dodavatele nebo zákazníka nebo na jinou v budoucnu smluvními stranami výslovně sjednanou adresu.

18.2.Veškerá oznámení zaslaná prostřednictvím pošty se považují za doručená a přijatá buď v okamžiku skutečného doručení, nebo třetím dnem po jejich podání k přepravě, a to podle toho, ke které skutečnosti dojde dříve.

18.3.Oznámení zaslaná elektronickou poštou se považují za doručená v okamžiku obdržení příslušného potvrzení o provedeném přenosu.

18.4.Adresa dodavatele pro doručování veškerých písemností dle těchto obchodních podmínek: Přerov I-Město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 75002.

IXX.
UKONČENÍ SMLOUVY

19.1.Smlouva může být ukončena písemnou dohodou dodavatele a zákazníka nebo odstoupením od smlouvy s okamžitým účinkem, který nastane doručením projevu vůle druhé straně, z těchto důvodů:

a)na straně zákazníka

- bude v prodlení s plněním peněžitého závazku déle než 30 dnů od data splatnosti,
- vstoupí do likvidace anebo na něj bude podán, či podá sám na sebe insolvenční návrh dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- jiným způsobem poruší OP.

b)na straně dodavatele

- po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení bodu 9.1. těchto OP nedodá předmět plnění ani následně po písemném upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty zákazníkem.

19.2.V souladu s § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

19.3.Dodavatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný internetových stránkách internetového obchodu http://obchod.techgal.cz.

19.4.Odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaslat dodavateli na adresu Přerov I-Město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 75002, případně na adresu elektronické pošty dodavatele info@techgal.cz.

19.5.V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží vráceno nepoškozené a s veškerým případným příslušenstvím. Zboží musí být vráceno dodavateli bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději pak do čtrnácti (14) dnů na adresu Přerov I-Město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 75002.

19.6.V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí dodavatel plnění poskytnuté zákazníkem (kupní cenu) zákazníkovi do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým zákazník poskytnul plnění dodavateli. Dodavatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá. Na kupní cenu, která má být zákazníkovi vrácena, může dodavatel započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

19.7.Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené zákazníkem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno vzniká dodavateli vůči zákazníkovi nárok na náhradu újmy jí tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé újmy je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

19.8.Zákazník, spotřebitel, není odstoupit oprávněn od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

19.9.Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

XX.

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

20.1.Smlouva a tyto OP, jakož i vztahy dodavatele a zákazníka výslovně ve smlouvě nebo v těchto OP neupravené se řídí českým právním řádem, konkrétně se řídí občanským zákoníkem České republiky a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky s vyloučením Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přičemž kolizní normy se neužijí.

20.2.Dodavatel a zákazník se zavazují řešit případné spory smírnou cestou. Pro případ, že nedojde ke vzájemné dohodě smluvních stran, se účastníci výslovně dohodli na změně místní příslušnosti soudu prvního stupně (prorogace) tak, že všechny spory, vyplývající z těchto OP či jednotlivých smluv, nebo v souvislosti s ní vzniklé, se budou v souladu s § 89a občanského soudního řádu řešit u věcně příslušného soudu prvního stupně dle sídla dodavatele tj. u Okresního soudu v Přerově. Sjednaná místní příslušnost soudu se nevztahuje na zákazníky, kteří jsou spotřebitelé.

20.3.Na základě zák. č. 378/2015, kterým se mění zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zákazník, který je spotřebitel, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi dodavatelem a zákazníkem je Česká obchodní inspekce. Návrh lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách adr.coi.cz/cs.


XXI.

VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ

21.1.Stane-li se jakékoli ustanovení smlouvy nebo těchto OP neplatné nebo neúčinné nebo některé ustanovení chybí, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, zůstává tím platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto OP nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamyšlenému účelu OP nebo není-li takového ustanovení práv. předpisu – způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě, uzavřou dodatek ke smlouvě, obsahující nové ustanovení, které bude svým obsahem a smyslem nejbližší ustanovení, které se stalo neplatným nebo neúčinným.

XXII.

PLATNOST OBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

22.1.Tyto OP jsou platné a účinné dnem 25. 5. 2018. Zákazník souhlasí s tím, že uzavřením jakékoli smlouvy s dodavatelem souhlasí s možností OP v celém rozsahu v budoucnu měnit dle § 1752 občanského zákoníku. Případná změna OP bude zákazníkovi oznámena na adresu, ze které přijde jeho objednávka (v případě mailové objednávky), či na adresu, která bude uvedena v písemné smlouvě. Toto oznámení zakládá právo výpovědi zákazníka s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla zákazníkovi oznámena změna OP.

22.2.Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření smlouvy zákazníci přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

XXIII.

DOZOR

23.1.Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha.

23.2.Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

23.3.Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost dodavatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2.

V Přerově dne 25. 5. 2018

TECHGAL spol. s r. o.

zastoupena jednatelem společnosti

Ing. Františkem Příkopou

Vzorové poučení a formulář pro odstoupení od smlouvy

VZOROVÉ POUČENÍ A FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

URČENO PRO ZÁKAZNÍKA - SPOTŘEBITEL

 

1. Spotřebitel má právo písemně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se společností TECHGAL spol. s r.o., se sídlem Přerov I-Město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 75002, IČO 47669845, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5026, bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářnách dnů.

2. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zbiží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, ejjímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

3. Spotřebitel může použít tento formulář, není to však povinné.

4. Jestliže spotřebitel využije práva na odstoupení od smlouvy, nenese žádné náklady.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: TECHGAL spol s r.o., se sídlem Přerov I-město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 750 02

Oznamuji/Oznamujeme, že odstupuji/že odstupujeme od smlouvy:

Datum nákupu*:

Název zboží*:

Číslo objednávky*:

Jméno a příjmení spotřebitele nebo spotřebitelů*:

Adresa spotřebitele nebo spotřebitelů*:

Email spotřebitele nebo spotřebitelů*:

Telefon spotřebitele nebo spotřebitelů*:

Číslo účtu spotřebitele nebo spotřebitelů*:

Datum*:

Podpis spotřebitele nebo spotřebitelů*:

 

 

* Vyplní spotřebitel při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy.

Platební brána ComGate
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz